Moduly

První semestr

Druhý semestr

    • Leadership and Human Resources Management
    • Corporate Law and Strategy
    • Business Development

Třetí semestr (Dissertation Stage)


 

Strategic Management and Marketing

Strategic Management and Marketing je úvodní modul. Je koncipován tak, aby aby poskytoval výběr ze strategických témat, která jsou v tomto modulu dále detailněji probírána a v dalších modulech jsou potom probírána ze specifických hledisek těchto modulů. Modul je zaměřen na rozvoj znalostí a kritické analýzy i na praktické porozumění akademických teorií, prací, manažerských modelů a technik, které přispívají k současnému strategickému myšlení a managementu. Marketing představuje další oblast potenciálního rozvoje klíčových faktorů úspěchu v dlouhodobém rozvoji firmy. Proto se náležitý důraz klade na rozvoj pochopení role a významu strategického marketing – a to hlavně v mezinárodním kontextu –objevováním základních principů tohoto tématu. Současný pohled na věc bude pevně včleněn do modulu, aby studenti byli připraveni na praktické využití získaných znalostí.

Financial Management

V tomto modulu bude definován strategický kontext finančního řízení organizace a budou prezentovány základní metodiky finančního managementu (data, modely, techniky). Bude zdůrazněna metodologie finančního řízení podniku a strategický finanční plán, stejně jako možnosti použití manažerských nástrojů pro strategické aspekty finančního řízení v podnikatelské praxi.

Information Management

V tomto modulu bude vysvětlena povaha manažerských informačních systémů (ICT) a jejich trendy. Studenti získají přehled o použití informačních systémů a jejich vhodnosti pro podnikání. Budou analyzovat současný stav ICT, kriticky jej posuzovat a navrhovat opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu a využívání ICT. Studenti porozumí důležitosti informační strategie a naučí se ji vytvářet. Celý obsah modulu bude zaměřen na efektivní využívání informačních a komunikačních technologií pro účely řízení podniku.

Managing Strategic Change

V tomto modulu si posluchači rozvinou povědomí a seznámí se s akademickými teoriemi, pracemi, manažerskými modely a technikami, které přispívají ke konceptu učící se a měnící se organizace. Studenti budou konfrontování s rozdílnými přístupy k řízení změn. Rovněž bude probírána podnikatelská etika. Posluchači budou schopni kriticky zhodnotit a aplikovat vhodné strategické modely a techniky, které jsou přínosné při implementaci změn (strategických i operativních) v jejich organizacích.

Risk management

Změna a riziko jsou typickou součástí současného podnikatelského světa a oba tyto faktory mají nevyhnutelný vliv při rozhodovacím procesu managementu, obzvláště v případě strategického managementu. Tento modul se proto zaměřuje na to, aby posluchači do hloubky porozuměli povaze rizik zahrnutých do jakéhokoliv manažerského rozhodování a způsobu minimalizace těchto rizik. Studenti si rozvinou povědomí a seznámí se s akademickými teoriemi, pracemi, manažerskými modely a technikami, které souvisí s problematikou úspěšného snižování rizik při implementaci firemní strategie i při implementaci změn do stávající firemní strategie.  Posluchači budou schopni kriticky zhodnotit a aplikovat vhodné přístupy, techniky a modely, které mohou být využity při procesech strategického řízení změn a snižování rizik.

Team Consultancy Project and Project Management

Tento modul nabízí příležitost pro prohloubení schopnosti týmové práce posluchačů, kteří budou fungovat v rámci týmu manažerů a aktivně participovat na řízení skupinového projektu zasazeného do neznámého prostředí. Prostřednictvím assigmentu budou mít posluchači příležitost analyzovat a hodnotit strategické podnikatelské problémy a aplikovat vhodné teoretické modely do vlastního uvažování a při navrhování, výběru a plánování praktických řešení. Studenti budou konfrontováni se stavem a problémy subjektu a jeho prostředí, o nichž mají jen malé či žádné znalosti a zkušenosti. Díky tomuto procesu je podporováno funkční učení a je zajištěno propojení mezi projektovým řízením a nadřazenými firemními strategiemi, budou procvičovány měřitelné cíle a metriky. Budou rozvíjeny osobní schopnosti posluchačů specifikovat cíle a benefity projektu a vypořádat se se specifickými situacemi, které vyvstanou při práci na projektu.

International Strategic Management

Tento modul nabízí posluchačům možnost sloučit všechny předchozí znalosti s vlastními zkušenostmi. Studenti budou pracovat ve 4 až 5 členném týmu, vytvoří komerční společnost, budou experimentovat se strategiemi a soutěžit s ostatními týmy ve virtuálními obchodním světě naplněném jak taktickými tak strategickými proměnnými. Budou objevovat obchodní základy a souhru mezi marketingem, výrobou, logistikou, lidskými zdroji, financemi, účetnictvím a týmovým managementem.  

Posluchači budou mít kontrolu nad společností, budou řídit její činnost během několika rozhodovacích cyklů. Opakovaně budou muset analyzovat situaci na globálním trhu, naplánovat mezinárodní strategii, aby tuto situaci zlepšili a také vykonávat tuto strategii i v budoucnosti. Budou stát tváří v tvář velké nejistotě, jak ze strany vnějšího prostředí, tak ze strany jejich vlastních rozhodnutí. Studenti se naučí obratně přizpůsobovat svou strategii při objevování povahy rozhodnutí v reálném světě, konfliktů, kompromisů a potenciálních výsledků. Modul poskytne studentům dovednosti potřebné k vypracování situační analýzy a naučí je tato zjištění dále rozpracovat do cílů, formulovat strategii a rozvíjet vhodnou strategii v mezinárodním kontextu. Modul tedy vytváří jedinečnou příležitost k porozumění role vedení v rámci mikro podmínek a k porozumění toho, jakým způsobem pracovat v omezeném čase, při omezených financích a při množství stanovisek. Studenti jsou nuceni prokázat schopnost práce v týmu, interpersonální dovednosti a funkční nezávislost. 

Volitelné moduly

Volitelné moduly umožňují další specializace v rámci jádra studijního programu. Volitelné moduly dále rozšiřují příležitost k hlubšímu porozumění a rozpracování důležitých up-to-date aspektů podnikatelských a manažerských aktivit účastníků.

Jsou nabízeny 3 volitelné moduly:

  1. Leadership and Human Resources Management - modul se zabývá koncepty individuálního a organizačního kontextu personálního vzdělávání. Rozvíjí u posluchačů analytické schopnosti potřebné pro manažery, od kterých se očekává, že budou navrhovat budoucí strategická opatření a rozvíjet efektivní nápady pro vytváření organizačních kapacit potřebných pro strategické akce, učení a inovace. V modulu je široce diskutována role managementu lidských zdrojů a je poskytován soubor informací potřebných pro porozumění role HRM v současném dynamicky měnícím se prostředí a jeho role v rozvoji trvale udržitelné konkurenční výhody. Modul umožní posluchačům rozvinout kritické porozumění důležitosti HRM pro dosažení trvale udržitelné konkurenční výhody a pro dosažení výsledků společnosti. Bude definována a kriticky zhodnocena role vůdce při rozvoji a změnách organizační struktury.
  2. Corporate Law and Strategy – tento modul nabízí hluboké porozumění kontextu a vztahu mezi strategickým managementem a právem. Budeme analyzovat rozsah předpisů obchodního práva vztahujících se na podnikatelskou činnost v domácím prostředí , stejně jako právní předpisy ve vztahu k podnikatelské činnosti z úhlu pohledu evropského práva. Prostřednictvím analýzy dosahu konkurenčních a protikartelových předpisů s ohledem na podnikatelskou činnost v domácím prostředí budeme rozvíjet praktické schopnosti účastníků.
  3. Business Development – v tomto modulu budou prezentována specifika malých podniků, stejně jako hlavní atributy a nové trendy v podnikání dnešního světa. Budou kriticky analyzovány silné a slabé stránky malých podniků, stejně jako bariéry jejich dalšího rozvoje. Analýza úspěšných strategií malých podniků v domácím prostředí i v zahraničí umožní účastníkům kurzu pochopit specifika rodinného podniku. Interkulturní dovednosti a povědomí účastníků bude posíleno prostřednictvím objasnění rozsahu internacionalizace společností a podniků v různých kulturách.

Třetí semestr (Dissertation Stage)

Třetí semestr (Dissertation Stage) je posledním stadiem vyučovaného stupně magisterského studia a sestává výlučně z magisterského modulu o 60 kreditech. Tento modul má postavení hlavního modulu a umožní studentům provádět hloubkové studie s velkou mírou nezávislosti na pomoci tutora.

Dissertation

Tento modul je zaměřen na teoretické a praktické aspekty realizace výzkumu v obchodním prostředí. Posluchači se naučí identifikovat stav vědeckého poznání, definovat výhody pro vědu, praxi a společnost a naučí se, jak si zvolit téma disertace na základě těchto zjištění. Modul představuje příležitost pro studenty demonstrovat cíle, obsah, metodologii a strukturu jejich disertace ve světle vhodných literárních zdrojů a metod primárního výzkumu. Modul zvýší dovednosti studentů v použití vhodných metod prezentace a obhájení individuálně vypracované práce. Součástí tohoto modulu jsou i rozličné techniky sběru dat, jejich interpretace a diskuze jejich použití v rozdílných podmínkách. 

Nepostradatelnou součástí modulu je i společné setkání nazývané "Final Check Meeting" všech studentů a lektorů, které se koná 2 měsíce před datem odevzdání disertace. Na tomto meetingu každý posluchač prezentuje základní strukturu disertace (a stupeň jejího rozpracování). Publikum pak hodnotí aktuální stav rozpracování disertace a poukazuje na její slabá místa.

Copyright 2011 Moravian Business School