Lektorský tým

Minimize

Všichni členové lektorského týmu MBS jsou zkušenými lektory, kteří vyučují v domácích i mezinárodních studijních programech. Většina lektorů je posledních 15 let aktivně zapojena do výzkumu, výuky a konzultačních činností, jsou tak skutečnými specialisty v oboru, který vyučují.


doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

Kontakty

janicek@rect.muni.cz

Životopis

Přes 20 let se prostřednictvím své manažerské pozice aktivně podílí na řízení a implementaci projektů financovaných z mezinárodních zdrojů, či zdrojů Evropské komise (Phare, Socrates, Tempus ...) a bilaterálních projektů - the British Know-How Fund v manažerském vzdělávání. Mezi lety 1997 a 2000 byl koordinačním manažerem Evropské komise pro projekt Phare Distance Education pro oblast střední a východní Evropy v Budapešti. Měl přímou zodpovědnost za implementaci 80 mezinárodních kontraktů mezi Evropskou komisí (Brusel) a European Training Foundation (Turín) ve 13 zemích střední a východní Evropy.

Publikace

Autor mnoha publikací souvisejících s moduly, které na MBS vyučuje (Základy strategie a strategického managementu, výukový materiál, VUT, 2010 ; Firemní strategie a právo, výukový materiál, Masarykova Univerzita, 2009; Řízení a monitoring projektů, výukový materiál, Masaryk University, 2009; Řízení kvality ve vzdělávání,výukový materiál, Masarykova Univerzita, 2008).


doc. Ing. Miloš Koch, CSc. 

Kontakty:

e-mail: koch@zefis.cz  

            koch@fbm.vutbr.cz

tel.:      602702757

Životopis

Hlavní oblast výzkumu: výzkum efektivity informačních systémů. Autor výzkumného portálu www.zefis.cz.  Doc.Koch přednáší na Podnikatelské fakultě VUT v Brně předměty  Datové a funkční modelování,  Informační systémy a technologie a Management informačních systémů. Dále přednáší ve studiích MBA organizovaných ve spolupráci s The Nottingham Trent University (VB) a Dominikánskou Universitou v Chicagu (USA).

Doc. Koch je autorem řady publikací, skript, vědeckých a odborných článků a podílí se na řešení vědeckovýzkumných grantů.  Dlouhodobě poskytuje konzultační činnost v oblasti řízení IS. Je také spoluautorem metody HOS - jedná se o metodu pro manažerské posouzení vyváženosti a  efektivity informačních systémů. Zajímá se o bezmotorové létání, podílí se na vývoji počítačového simulátoru pro bezmotorové létání.

Publikace

KOCH, M.; NENIČKOVÁ, H. Critical Success Factors for Business Analysis Performance. In The 21st International Business Information Management Association Conference. Vídeň, IBIMA. 2013. p. 365 - 375. ISBN 978-0-9860419-0-7.

KOCH, M. Verification of selected weak points of information system in terms of other parameters as a part of ICTeffectiveness evaluation. Business Systems & Economics. 2012. 2(1). p. 48 - 61. ISSN 2029-8234.

KOCH, M. Verification of Information System Weak points in the Security Area. International Scientific Conference “Whither Our Economies. 2011. 1(1). p. 69 - 76. ISSN 2029-8501.

KOCH, M. Level of Support Provided to Users of Information Systems. Systémová integrace. 2010. 17(3). p. 89 - 95. ISSN 1210-9479. 


prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. 

Kontakt:

karelrais@seznam.cz

Životopis

Bývalý rektor Vysokého učení technického v Brně. Aktivně se podílí na rozličných projektech týkajících se inovací a strategického managementu v rámci Jihomoravského kraje (2005-2011) i na mnoha dalších projektech se zahraničními partnery Dominic University (Chicago-US), University N. Kopernika (Torun, Pl) atd. V rámci své manažerské pozice vede a zodpovídá za projekt unikátního softwarového systému pro snížení vzájemné insolvence (druhotná insolvence byla snížena o cca 65 mld. Kč; spolupráce s ministerstvem průmyslu ČR a SR). Sehrál klíčovou roli v projektu, díky kterému získalo VUT ocenění ECTS Label v roce 2010 a zařazení VUT mezi 100 nejlepších českých firem - VUT se stalo členem této skupiny v roce 2011.

Publikace

Rais,K., Smejkal,V. : Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing. Praha, 3. edice. 2009. 

Rais,K., Dostál,P. : Stock Market Decision-Making Model. 29. International Symposium on Forecasting. Hong Kong 2009.

Smolík,O., Rais,K.: Řízení rizik ve firmách v krizi. Mezinárodní konference Svět informačních systémů 2009, Zlín. 20. - 21. dubna 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum pro výzkum informačních systémů.


prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. 

Kontakty

e-mail: reznakova@fbm.vutbr.cz

tel.: 541142790

Životopis

Po absolvování VŠE v Bratislavě, odbor Ekonomicko-matematické výpočty působila do roku 1995 na této vysoké škole. Ve stejném období spolupracovala s Národní agenturou pro rozvoj malého a středního podnikání v Bratislavě na přípravě metodiky podnikatelských plánů a posuzování žádostí o úvěr z prostředků PHARE.

Od roku 1996 pracuje na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, v současnosti jako profesorka Ústavu financí. Je garantkou předmětů Finanční management, Finance podniku, Finanční řízení a investování jako i garantkou bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně a magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci studijního programu Ekonomika a management.

Má bohaté zkušenosti s výukou v rámci studijních programů Executive MBA ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii a Domican University v Chicago v USA. Spolupracuje i s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Nottingham Trent University při uskutečňování studijního programu LL.M. – Obchodní právo.

Je autorkou resp. spoluautorkou téměř padesáti odborných a vědeckých článků, dvanácti odborných knih, více než dvaceti vysokoškolských učebních textů, osmdesáti vystoupení na konferencích. V rámci výzkumu se dlouhodobě zabývá problematikou hodnocení výkonnosti podniků, finančního řízení podniků a určování hodnoty podniku.

Publikace

A) Odborné knižní publikace

1.      REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012, 142 s. ISBN 978-80-247-1835-4

2.      REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 190 s. ISBN 978-80-247-3441-5. (65 % + celková redakce)

3.      REŽŇÁKOVÁ, M. Cooperation between universities and enterprises – a way to enhance the duality of higher education. (12 -27 str.) In: M. et al. Cooperation between Technical Universities and Industrial Entterprises- Compatitive Advantage in Global Economics. Brno: Vutium 2010, str. 107. ISBN 987-80-214-4055-5.

4.      REŽŇÁKOVÁ, M. To nejdůležitější z teorie finančního řízení pro podnikatele. In SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. str. 23- 25 a 309 - 332. ISBN 978-80-247-3339-5.

5.      NÝVLTOVÁ, R. a REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy jako zdroj financování. Praha: Grada Publishing, 224 s. 2007. 978-80-247-1922-1 (25 % + celková redakce)

6.      KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Praha: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0 (část: Finanční plánování, s. 127-203)

B) Články v  časopisech

1.      KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Bankruptcy Prediction Model of Industrial Enterprises in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2013, roč. 7, č. 5, s. 519-531. ISSN: 1998- 0140.

2.      KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. The Distributional Properties of Financial Ratios: The Case of Czech Bankruptcy Data. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 13, s. 56-67. ISSN: 1802- 8527.

3.  STRNADOVÁ, M.; KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Value drivers podniků zpracovatelského průmyslu České republiky v letech 2007 – 2011. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 13, s. 91-99. ISSN: 1802- 8527.

4.    REŽŇÁKOVÁ, M., KARAS, M. The Effects of a Change in the Environment on Business Valuation Using the Income Capitalization Approach, Equilibrium, 2012, roč. 7, č. 2, s. 119-137. ISSN: 1689- 765X.

5.      Režňáková, M., Wouters, H., Dohnal., M. Equationless Qualitative Models of Science Parks: Part I, Individual Scenarios as Models Solutions. International Journal of Technology Intelligence and Planing. 2012, Vol. 8, No. 3. pp. 295-306. ISSN: 1740-2832. (33%)

6.      Režňáková, M., Wouters, H., Dohnal, M., Brož.  Z. Equationless Qualitative Models of Science Parks: Part II, Optimisation by Time Sequences of Scenarios. International Journal of Technology Intelligence and Planing. 2012, Vol. 8, No. 3. pp. 307-315.  ISSN: 1740-2832. (25%)

7.      KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Rizika prognózy tržeb na základě historických dat a jejich důsledky pro vypočtenou hodnotu podniku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, roč. 5, č. 9, s. 9-23. ISSN: 1802- 8527. (50 %)

8.      STAŇKOVÁ, M.; BERANOVÁ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, roč. 4, č. 7, s. 57-66. ISSN: 1802- 8527. (20 %)

9.   REŽŇÁKOVÁ, M. a JEDLIČKA, J. Klasifikace obchodních partnerů s využitím matematických metod. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2010. roč. LVIII., č. 3, s. 219-224. ISSN 1211-8516. (80 %)

10.  REŽŇÁKOVÁ, M. a SVOBODA, P. a POLEDNÁKOVÁ, A. Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis SAV. 2010. roč. 58, č. 3. s. 237-250. ISSN 0013-3035. (60 %)

11.  REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení kreditního rizika podniku. Ekonomika a manažment. Vědecký časopis EU FPM v Bratislave. Vol V., No 1, 2008. ISSN 1336-3301.

12.  REŽŇÁKOVÁ, M. Aplikace principů hodnotového managementu při hodnocení hmotných a finančních investic. In. Controlling, 2007, č. 1, str. 11-14. ISSN 1801-6251.

13.  REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční plán jako základ pro žádost o poskytnutí finančních zdrojů. In. Průmyslové spektrum. 2007, č. 1, str. 26-27. ISSN 1212-2572.

14.  REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení výkonnosti českých strojírenských podniků. In. Průmyslové spektrum. 2006, č. 1, str. 58-59. ISSN 1212-2572.

15.  REŽŇÁKOVÁ, M. Možnosti minimalizace platebního rizika. In. Průmyslové spektrum. 2006, č. 4, str. 26-27. ISSN 1212-2572.

Ing. Michal Štefl

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Ing. Roman Molík, MBA

Copyright 2011 Moravian Business School