Lektorský tým

Minimize

Všichni členové lektorského týmu MBS jsou zkušenými lektory, kteří vyučují v domácích i mezinárodních studijních programech. Většina lektorů je posledních 15 let aktivně zapojena do výzkumu, výuky a konzultačních činností, jsou tak skutečnými specialisty v oboru, který vyučují.

PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. 

BelohlavekKotakty

e-mail: frantisek.belohlavek@traicon.cz

tel.: +420 585 222 536

Životopis

Vzdělání:

- Jednoodborová psychologie (FF UP, Olomouc, 1974)
- PhDr. – psychologie práce (FF UP, Olomouc, 1976)
- Matematické metody analýzy dat - postgraduální studium (FF UK, 1988)
- Sociology of Work – studijní pobyt (York University, 1993) 
- Ph.D. – pedagogická psychologie (FF UP, Olomouc, 2005)
- 6 studijních pobytů v oblasti Řízení lidských zdrojů a poradenství ve Velké Británii a Irsku

Pracovní dráha:

- Dopravní stavby Olomouc (podnikový psycholog, personální manažer),
- FF UP (odborný asistent katedry sociologie),
- Škola manažerského rozvoje, s.r.o.  (jednatel a ředitel),
- Traicon-Transform (spolumajitel a konzultant poradenské firmy) – spolupráce se Škoda Auto, Hyundai MMC, Schaeffler group, INA, Continental atd.
- Vedoucí česko-britsko-francouzského týmu projektu PHARE a NVF „Rozvoj manažerů a lidských zdrojů v českých stavebních firmách“, 1999-2000
- Účast v cca 10 projektech PHARE, NVF a Strukturálních fondů

Publikace

Osobní kariéra (Personal Career). ISBN 80-7169-083-X/Grada/1994. Book/108/Czech

Organizační chování (Organisational Behaviour). ISBN 80-85839-09-1. Book/343/Czech

Management. Authorship Share with Pavol Košťan and Oldřich Šuleř. ISBN 80-85839-45-8/Rubico/2001. Book/642/Czech

Jak řídit a vést lidi (How to Manage and Lead People). ISBN 80-7226-308-0/Computer Press/2001, 2002, 2005. Book/98/Czech

Desatero manažera (Manager’s Ten Basic Principles). ISBN 80-7226-873-2/Computer Press/2003. Book/90/Czech

Management. Authorship Share with Pavol Košťan and Oldřich Šuleř. ISBN 80-251-0396-X/Computer Press/2006. Book/724/Czech

Jak vést svůj tým. ISBN 978-80-247-1975-7/Grada/2008. Book/142/Czech

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. ISBN 978-80-247-2313-6/Grada/2009. Book/133/Czech

Jak vést a motivovat lidi. ISBN 978-80-251-2235-8/Computer Press, 2008. Book/113/Czech

Patnáct typů lidí, jak je vést a motivovat. ISBN 978-80-247-3001-1/Grada/2010. Book/121/Czech

Dvacet typů lidí, jak je vést a motivovat. ISBN 978-80-247-4323-3/Grada/2012. Book/158/Czech

cca 30 článků v odborných časopisech

JUDr. Petr Dítě, LL.M. 

Ing. Radek Haman, Ph.D., MBA

HamanKontakty

e-mail: rhaman@seznam.cz

tel.: 731435786

Životopis

EDUCATION

1993 - 1996 MBA, Nottingham Trent University

1989 - 1994  Ph.D., Technical University of Brno

1991 - 1992  Postgraduate M.Sc. study at the Catholic University of Leuven in Belgium

1982 - 1988  Faculty of Electro Engineering, Technical University of Brno

CAREER HISTORY

2007– present        Manager, Process Architect, ITIL consultant and trainer, IBM

2005 – 2007          Managing Director, Acer Central  Europe Service Center

2003 – 2005          Chief of Operations, INTELEK

2002 – 2003          Managing Director, Moravia IT

1997 – 2002          Managing Director, Dialog MTS

1995 – 1997          Marketing Manager, Monsanto CR

1994 – 1995          Sales and Finance Director, REGA

1993 – 1994          Product Manager, TGN

doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Garant marketingových kurzů fakulty podnikatelské na VUT v Brně.

Oblasti výzkumu: Tržní orientace společností a její dopad na kulturu společností - grant České grantové agentury (dokončeno 2010), Analýza využívání strategických nástrojů v českých společnostech.

Publikace

Výzkum implementace tržní orientace v high-tech prostředí. 2009;

Market Orientation at Hi-tech Companies: Results for Verification of Two Hypothesis Peer reviewed article. English. Brno. 2009

Analýza vztahu mezi tržní orientací, řízení vztahů se zákazníky a zaměření na zákazníka, Brno. 2010

Marketing. 2.edice - kapitola 13: Marketing služeb. C.H.Beck, 2010

Poskytuje ad-hoc konzultační činnosti zaměřené na marketing a strategický marketing v českých společnostech.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

Kontakty

janicek@rect.muni.cz

Životopis

Přes 20 let se prostřednictvím své manažerské pozice aktivně podílí na řízení a implementaci projektů financovaných z mezinárodních zdrojů, či zdrojů Evropské komise (Phare, Socrates, Tempus ...) a bilaterálních projektů - the British Know-How Fund v manažerském vzdělávání. Mezi lety 1997 a 2000 byl koordinačním manažerem Evropské komise pro projekt Phare Distance Education pro oblast střední a východní Evropy v Budapešti. Měl přímou zodpovědnost za implementaci 80 mezinárodních kontraktů mezi Evropskou komisí (Brusel) a European Training Foundation (Turín) ve 13 zemích střední a východní Evropy.

Publikace

Autor mnoha publikací souvisejících s moduly, které na MBS vyučuje (Základy strategie a strategického managementu, výukový materiál, VUT, 2010 ; Firemní strategie a právo, výukový materiál, Masarykova Univerzita, 2009; Řízení a monitoring projektů, výukový materiál, Masaryk University, 2009; Řízení kvality ve vzdělávání,výukový materiál, Masarykova Univerzita, 2008).

Ing. František Kalouda, Ph.D., MBA

Kontakty

e-mail: kalouda@econ.muni.cz

tel. (mobil): 00420 604 200 491, (pevná linka): 00420 5 4949 5133

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

1991-1995:              Nottingham Trent University, UK, spec. International Business, MBA

1981-1984:              VUT v Brně, fakulta strojní, obor Teorie řízení a plánování, CSc.

1968-1973:              VUT v Brně, fakulta elektrotechnická, obor Technická kybernetika, Ing.

Přehled zaměstnání

1997 – dosud:        Ekonomicko-správní fakulta MU, katedra financí, odborný asistent

1995 – dosud:        Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Ústav ekonomiky

1997 – 2008:          Ekonomicko-správní fakulta MU, katedra financí, odborný asistent a vedoucí katedry

1995 – 2000:          Open University, Milton Keynes, UK (City University Bratislava, OU Praha), vedoucí kurzového týmu (ekvivalent katedry) Finanční management pro ČR

1996 – 1997:          ZETOR Brno, a.s., vedoucí oddělení personálního rozvoje

1993 – 1995:          VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, odborný asistent a ředitel ústavu financí

1984 – 1993:          VUT v Brně, Fakulta strojní, katedra ekonomiky a řízení, odborný asistent

1975 – 1984:          INCOTEX Brno, systémový analytik

1973 – 1975:          ÚVAR ŽS Brno, programátor-analytik


Publikace

1)   KORÁB, V. – KALOUDA, F. – SALGUEIRO, J.L.R. – SÁNCHEZ-APELANIZ 

      GARCÍA. M.(1998): Jak pracují malé rodinné firmy. Brno, PC DIR,  79 stran, 7,81AA-

      7,91VA (Kld 14 stran = AA1,38-1,4 VA)

      ISBN 80 – 214 – 1121 – X

2)   HANUŠOVÁ, H. – KALOUDA, F.(1999): Evropské ekonomické prostředí. Regulace a  

      harmonizace účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, manažerské účetnictví.  Computer  

      Press, Praha. 135 stran = cca 13,35AA (Kld 38 stran = 3,76AA)

      ISBN 80-7226-265-3

3)   Kolektiv autorů (2004): Komparace vývoje finančních trhů v ČR a zemích EU (výstup

z grantu Karviná GAČR 402/02/1408)

      ISBN  80-7248-289-0

4)   KALOUDA, F.: Finanční řízení podniku. A.Čeněk, Plzeň 2011, 2. rozšířené vydání. 299 s.

ISBN 978-80-7380-315-5

5)   KALOUDA, F.: Finanční řízení podniku. A.Čeněk, Plzeň 2009, první vydání, 279 s. ISBN

       978- 80-7380-174-8

6)   Monografie pro Institut státní správy Úřadu vlády ČR

       KALOUDA, F., MECH, J., POVOLNÝ, P.: Metody analýz výdajů státního rozpočtu.

       Redaktor B. Janda. Praha: Alfa Publishing, 2007. 125 stran (podíl Kalouda 42 stran, tj. 33,6%).

       ISBN 978-80-86851-75-4

doc. Ing. Miloš Koch, CSc. 

Kontakty:

e-mail: koch@zefis.cz  

            koch@fbm.vutbr.cz

tel.:      602702757

Životopis

Hlavní oblast výzkumu: výzkum efektivity informačních systémů. Autor výzkumného portálu www.zefis.cz.  Doc.Koch přednáší na Podnikatelské fakultě VUT v Brně předměty  Datové a funkční modelování,  Informační systémy a technologie a Management informačních systémů. Dále přednáší ve studiích MBA organizovaných ve spolupráci s The Nottingham Trent University (VB) a Dominikánskou Universitou v Chicagu (USA).

Doc. Koch je autorem řady publikací, skript, vědeckých a odborných článků a podílí se na řešení vědeckovýzkumných grantů.  Dlouhodobě poskytuje konzultační činnost v oblasti řízení IS. Je také spoluautorem metody HOS - jedná se o metodu pro manažerské posouzení vyváženosti a  efektivity informačních systémů. Zajímá se o bezmotorové létání, podílí se na vývoji počítačového simulátoru pro bezmotorové létání.

Publikace

KOCH, M.; NENIČKOVÁ, H. Critical Success Factors for Business Analysis Performance. In The 21st International Business Information Management Association Conference. Vídeň, IBIMA. 2013. p. 365 - 375. ISBN 978-0-9860419-0-7.

KOCH, M. Verification of selected weak points of information system in terms of other parameters as a part of ICTeffectiveness evaluation. Business Systems & Economics. 2012. 2(1). p. 48 - 61. ISSN 2029-8234.

KOCH, M. Verification of Information System Weak points in the Security Area. International Scientific Conference “Whither Our Economies. 2011. 1(1). p. 69 - 76. ISSN 2029-8501.

KOCH, M. Level of Support Provided to Users of Information Systems. Systémová integrace. 2010. 17(3). p. 89 - 95. ISSN 1210-9479. 

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

Kontakty:

e-mail: korab@fbm.vutbr.cz  

tel.: +420 541 142 704

Životopis

Prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA od počátku působení na VUT v Brně, Fakultě podnikatelské se zabýval problematikou podnikatelství, drobného podnikání a malých a středních podniků. V této oblasti přednáší a to jak na VUT v Brně, tak i na universitách v zahraničí.

Výzkumné aktivity během celého působení na VUT směřoval hlavně do oblasti malých a středních podniků, zvláště pak do problematiky růstu malých podniků, strategie malých podniků, bankrotů malých podniků a pokročilých metod podnikání. V posledních letech se zaměřuje též na problematiku rodinného podnikání.


Publikace

2012

KORÁB, V. Determinanty rozvoje a vzorce chování rodinných podniků ve venkovském prostoru. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Recenzovaný sborník vědeckých prací. Bratislava: EKONÓM, 2012. s. 229-234. ISBN: 978-80-225-3427- 7.
2011

ESTÉLYIOVÁ, K.; KORÁB, V. Conditions for making strategic alliances: The case of two enterprises from the South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, Ed. LIX, No. 4, pp. 71-78. ISSN: 1211-8516.
2010

RAŠTICOVÁ, M.; KHATEB, F.; KORÁB, V. Management Theories and Practical Application. Brno: Akademické Nakladatelství CERM Brno, 2010. p. 1-179. ISBN: 978-80-214-4193-4.
2009

KÁBA, D.; KORÁB, V. Optimal Tasks Assignments in a Large Accountancy Firm Using Dialogues With Fuzzy Expert Systems. In Innovation & Change in European Environment. 1. Seville, Spain: University of Seville, 2009. pp. 48-57. ISBN: 978-84-692-6077-7.
2008

KHATEB, F.; KORÁB, V. Case Study: Syrian SMEs in International Trade. In Entrepreneurship and Small Business in International Aspect. Brno: 2008. p. 1-13. ISBN: 978-80-214-3768-5.

Mgr. Simona Kratochvílová, MBA

Ing. Marcel Kubášek

JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. 

Ing. Hana Neničková, Ph.D., MBA, CISA, PMP

Kontakty:

e-mail: hana.nenickova@gmail.com

Životopis

Hana Neničková pracuje od roku 2005 ve společnosti Hewlett-Packard, nyní na pozici programového a projektového manažera v divizi Communications and Media Solutions, která se zaměřuje na spolupráci s telekomunikačními společnostmi. Dříve pracovala ve společnosti T-Mobile CZ na pozici procesního specialisty. Má mnoho let zkušeností s projektovým managementem v oblasti zavádění informačních systémů, dále s designem, implementací, řízením a rozvojem podnikových procesů, zejména v oblasti správy IT služeb a jejich kvality. Její současné zaměření je kromě řízení dodávky programů a projektů také příprava a management strategických projektových příležitostí v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Současně je také aktivní certifikovanou auditorkou informačních systémů. Spolupracuje s vysokými školami a profesními organizacemi jako externí lektor.

Publikace

Dizertační práce
NENIČKOVÁ, H. Metodika business analýzy při zavádění informačních systémů
v telekomunikačních podnicích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 151 s. Vedoucí dizertační práce doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Články v recenzovaném časopise
NENIČKOVÁ, H. Rizika business analýzy při zavádění informačních systému v telekomunikacích. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU. Přijato k publikaci. ISSN 1802-8527.
NENIČKOVÁ, H. Vztah projektového řízení a business analýzy. Systémová integrace. 2013. 20(1). s. 20 - 30. ISSN 1210-9479.
NENIČKOVÁ, H. Metodika tvorby obchodních požadavků na informační systém. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU. 2011. 5(8). s. 39-46. ISSN 1802-8527.

Příspěvky na vědeckých konferencích
NENIČKOVÁ, H. Business analysis methodology in telecommunication industry – the research based on the grounded theory. Journal of Systems Integration. 2013. 4(4). p. 39 - 47. ISSN 1804-2724.
KOCH, M., NENIČKOVÁ, H. Critical Success Factors for Business Analysis Performance. In The 21st International Business Information Management Association Conference. Vídeň, IBIMA. 2013. p. 365 - 375. ISBN 978-0-9860419-0-7.
NENIČKOVÁ, H. The grounded theory as a base for business requirements analysis. In Trends in Economics and Management for the 21st Century. Brno, VUT v Brně. 2012. p. n/a (8 p.). ISBN 978-80-214-4581-9.
NENIČKOVÁ, H. Critical success factors for ITIL best practices usage. In ECONOMICS AND MANAGEMENT: 2011. 16. Brno. 2011. (7p.). ISBN978-80-214-4279-5.
NENIČKOVÁ, H. Business Requirements Definition as a Tool for Decision of ITIL Implementation. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2011. (8p.). ISBN978-80-7454-013-4.
NENIČKOVÁ, H. ICT management trends in assistance of business growth. In Sborník příspěvků MANAGEMENT, ECONOMICS AND BUSINESS DEVELOPMENT IN EUROPEAN CONDITIONS. Brno, VUT FP. 2009. p.15-20. ISBN978-80-214-3893-4.
NENIČKOVÁ, H. Využití Capability Maturity Modelu při hodnocení stavu a potenciálu procesního řízení v IT. In Sborník MendelNET PEF 2009 - Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno, MZLU. 2009. p. 43-48. ISBN978-80-7375-351-1.

Kapitoly ve skriptech
KOCH, M.; NENIČKOVÁ, H.; HRŮZA, T.; DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. Management informačních systémů. Brno, CERM. 2010. (169p.). ISBN978-80-214-4157-6.
KOCH, M a kol. Management informačních systémů. Management informačních systémů. Brno, CERM. 2008. (193p.). ISBN978-80-214-3735-7.

Ing. Jiří Peterka, Ph.D., MBA

Kontakty

e-mail: jiri.peterka@anet.eu

tel.: +420 603 419 364

Životopis

Jiří Peterka je původní profesí vývojář a programátor, který své technické zkušenosti nabýval postupně ve Zbrojovce Brno, ve Slušovicích a po roce 1989 pak i v roli živnostníka nabízejícího služby v oblasti návrhu HW a počítačových sítí. V roce 1993 se stal jedním ze tří zakladatelů a spoluvlastníků brněnské společnosti ANeT- Advanced Network Technology, s.r.o., v níž řadu let zastává pozici výkonného ředitele. Svoje původní inženýrské vzdělání na VUT Brno rozšířil o praktické studium MBA na Brno Business School a v rámci dalšího teoretického vzdělávání získal na VUT doktorát v oboru Řízení a ekonomika podniku se zaměřením na malé a střední podnikání. Se svou alma mater spolupracuje řadu let jako externí lektor například v rámci magisterských studií, ale především pak ve formátu manažerských studií MBA, kde se podílí na realizaci modulu zaměřeného na podnikání a vývoj menších firem, v němž uplatňuje a nabízí ke sdílení svoje rozsáhlé praktické zkušenosti i teoretické znalosti z podnikatelství a řízení firem typu SME. 

Publikace:

Kniha:

1.       KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno: Computer  Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0

Příspěvky na konferencích:

2.       PETERKA, J. Strategie a strategický management v malých firmách. In Mezinárodní Baťova doktorandská Konference. 27. dubna 2006. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. Sborník [CD-ROM]. ISBN 80-7318-384-6

2.       PETERKA, J. Strategické aspekty vývoje malých firem. In Mezinárodní 6. doktorandská konference IMEA 2006. 15. – 16. května 2006. Hradec Králové: Gaudeamus při Universitě Hradec Králové, 2006. Sborník [CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3

3.       PETERKA, J. Strategic Aspects of Small Companies‘ Development. In IV. International Scientific Conference: Management, economics and business development in the new European conditions. 26. – 27. května 2006, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. Sborník [CD-ROM]. ISBN 80-7204-454-0

4.       PETERKA, J. Fenomén „nerůstu“ malých firem. In Evropská vědecká konference doktorandů MendelNet 2006. Listopad 2006, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, 2006.  Sborník [CD-ROM]. ISBN 80-86851-62-1

5.       PETERKA, J. Inovační aktivity v menších firmách. In Mezinárodní vědecká konference: Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace. 3. listopadu 2006, Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2006. Sborník [CD-ROM]. ISBN 978-80-86744-57-5

7.       PETERKA, J. Strategic Management in Smaller Companies. In V. International Scientific Conference: Management, economics and business development in the new European conditions. 25. – 26. května 2007, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. Sborník [CD-ROM]. ISBN 978-80-7204-532-7

8.       PETERKA, J. Strategické řízení a jeho vliv na vývoj v menších firmách. In 4.Mezinárodní Baťova doktorandská konference. 10. duben 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. Sborník [CD-ROM]. ISBN 978-80-7318-663-0

9.       PETERKA, J. Strategie a její vliv na vývoj v menších firmách. In VIII. Mezinárodní konference studentů doktorských programů IMEA 2008. 15. – 16. května. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. Sborník [CD-ROM]. ISBN 978-80-7372-331-6

10.       PETERKA, J. Využití fuzzy-množinové kvalitativní komparativní analýzy ve výzkumu strategického řízení menších firem In VI. International Scientific Conference: Management, economics and business development in the new European conditions. 23. ‑ 24. května 2008, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. Sborník [CD-ROM]. ISBN: 978-80-7204-582-2. 

PhDr. Alena Přidalová

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. 

Kontakt:

karelrais@seznam.cz

Životopis

Bývalý rektor Vysokého učení technického v Brně. Aktivně se podílí na rozličných projektech týkajících se inovací a strategického managementu v rámci Jihomoravského kraje (2005-2011) i na mnoha dalších projektech se zahraničními partnery Dominic University (Chicago-US), University N. Kopernika (Torun, Pl) atd. V rámci své manažerské pozice vede a zodpovídá za projekt unikátního softwarového systému pro snížení vzájemné insolvence (druhotná insolvence byla snížena o cca 65 mld. Kč; spolupráce s ministerstvem průmyslu ČR a SR). Sehrál klíčovou roli v projektu, díky kterému získalo VUT ocenění ECTS Label v roce 2010 a zařazení VUT mezi 100 nejlepších českých firem - VUT se stalo členem této skupiny v roce 2011.

Publikace

Rais,K., Smejkal,V. : Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing. Praha, 3. edice. 2009. 

Rais,K., Dostál,P. : Stock Market Decision-Making Model. 29. International Symposium on Forecasting. Hong Kong 2009.

Smolík,O., Rais,K.: Řízení rizik ve firmách v krizi. Mezinárodní konference Svět informačních systémů 2009, Zlín. 20. - 21. dubna 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum pro výzkum informačních systémů.

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. 

Kontakty

e-mail: reznakova@fbm.vutbr.cz

tel.: 541142790

Životopis

Po absolvování VŠE v Bratislavě, odbor Ekonomicko-matematické výpočty působila do roku 1995 na této vysoké škole. Ve stejném období spolupracovala s Národní agenturou pro rozvoj malého a středního podnikání v Bratislavě na přípravě metodiky podnikatelských plánů a posuzování žádostí o úvěr z prostředků PHARE.

Od roku 1996 pracuje na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, v současnosti jako profesorka Ústavu financí. Je garantkou předmětů Finanční management, Finance podniku, Finanční řízení a investování jako i garantkou bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně a magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci studijního programu Ekonomika a management.

Má bohaté zkušenosti s výukou v rámci studijních programů Executive MBA ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii a Domican University v Chicago v USA. Spolupracuje i s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Nottingham Trent University při uskutečňování studijního programu LL.M. – Obchodní právo.

Je autorkou resp. spoluautorkou téměř padesáti odborných a vědeckých článků, dvanácti odborných knih, více než dvaceti vysokoškolských učebních textů, osmdesáti vystoupení na konferencích. V rámci výzkumu se dlouhodobě zabývá problematikou hodnocení výkonnosti podniků, finančního řízení podniků a určování hodnoty podniku.

Publikace

A) Odborné knižní publikace

1.      REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012, 142 s. ISBN 978-80-247-1835-4

2.      REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 190 s. ISBN 978-80-247-3441-5. (65 % + celková redakce)

3.      REŽŇÁKOVÁ, M. Cooperation between universities and enterprises – a way to enhance the duality of higher education. (12 -27 str.) In: M. et al. Cooperation between Technical Universities and Industrial Entterprises- Compatitive Advantage in Global Economics. Brno: Vutium 2010, str. 107. ISBN 987-80-214-4055-5.

4.      REŽŇÁKOVÁ, M. To nejdůležitější z teorie finančního řízení pro podnikatele. In SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. str. 23- 25 a 309 - 332. ISBN 978-80-247-3339-5.

5.      NÝVLTOVÁ, R. a REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy jako zdroj financování. Praha: Grada Publishing, 224 s. 2007. 978-80-247-1922-1 (25 % + celková redakce)

6.      KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Praha: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0 (část: Finanční plánování, s. 127-203)

B) Články v  časopisech

1.      KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Bankruptcy Prediction Model of Industrial Enterprises in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2013, roč. 7, č. 5, s. 519-531. ISSN: 1998- 0140.

2.      KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. The Distributional Properties of Financial Ratios: The Case of Czech Bankruptcy Data. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 13, s. 56-67. ISSN: 1802- 8527.

3.  STRNADOVÁ, M.; KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Value drivers podniků zpracovatelského průmyslu České republiky v letech 2007 – 2011. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. VII, č. 13, s. 91-99. ISSN: 1802- 8527.

4.    REŽŇÁKOVÁ, M., KARAS, M. The Effects of a Change in the Environment on Business Valuation Using the Income Capitalization Approach, Equilibrium, 2012, roč. 7, č. 2, s. 119-137. ISSN: 1689- 765X.

5.      Režňáková, M., Wouters, H., Dohnal., M. Equationless Qualitative Models of Science Parks: Part I, Individual Scenarios as Models Solutions. International Journal of Technology Intelligence and Planing. 2012, Vol. 8, No. 3. pp. 295-306. ISSN: 1740-2832. (33%)

6.      Režňáková, M., Wouters, H., Dohnal, M., Brož.  Z. Equationless Qualitative Models of Science Parks: Part II, Optimisation by Time Sequences of Scenarios. International Journal of Technology Intelligence and Planing. 2012, Vol. 8, No. 3. pp. 307-315.  ISSN: 1740-2832. (25%)

7.      KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Rizika prognózy tržeb na základě historických dat a jejich důsledky pro vypočtenou hodnotu podniku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, roč. 5, č. 9, s. 9-23. ISSN: 1802- 8527. (50 %)

8.      STAŇKOVÁ, M.; BERANOVÁ, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. Vybrané úpravy účetních dat při výpočtu ukazatele EVA a jejich dopady na jednotlivé položky finančních výkazů. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, roč. 4, č. 7, s. 57-66. ISSN: 1802- 8527. (20 %)

9.   REŽŇÁKOVÁ, M. a JEDLIČKA, J. Klasifikace obchodních partnerů s využitím matematických metod. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2010. roč. LVIII., č. 3, s. 219-224. ISSN 1211-8516. (80 %)

10.  REŽŇÁKOVÁ, M. a SVOBODA, P. a POLEDNÁKOVÁ, A. Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis SAV. 2010. roč. 58, č. 3. s. 237-250. ISSN 0013-3035. (60 %)

11.  REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení kreditního rizika podniku. Ekonomika a manažment. Vědecký časopis EU FPM v Bratislave. Vol V., No 1, 2008. ISSN 1336-3301.

12.  REŽŇÁKOVÁ, M. Aplikace principů hodnotového managementu při hodnocení hmotných a finančních investic. In. Controlling, 2007, č. 1, str. 11-14. ISSN 1801-6251.

13.  REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční plán jako základ pro žádost o poskytnutí finančních zdrojů. In. Průmyslové spektrum. 2007, č. 1, str. 26-27. ISSN 1212-2572.

14.  REŽŇÁKOVÁ, M. Řízení výkonnosti českých strojírenských podniků. In. Průmyslové spektrum. 2006, č. 1, str. 58-59. ISSN 1212-2572.

15.  REŽŇÁKOVÁ, M. Možnosti minimalizace platebního rizika. In. Průmyslové spektrum. 2006, č. 4, str. 26-27. ISSN 1212-2572.

Ing. Petr Sedlák

Kontakty

e-mail: sedlak@rsc.cz

tel.: 602 738320

Životopis

Narozen 19.4.1956. V roce 1980 ukončil studium na VUT fakulta elektrotechnická v Brně, obor sdělovací elektrotechnika - přenos dat. Od roku 1980 zaměstnán jako technik u Kancelářských strojů, posléze od roku 1981 do roku 1990 zaměstnán jako technik IT systémů pro přenosy dat u Databanky krajských orgánů v Brně. Od roku 1990 do 1991 nastoupil jako vedoucí servisního střediska IT družstva Palavia Brno. Od roku 1991 spoluzakladatel společnost R.S.C., spol. s r.o., kde pracuje na pozici technického ředitele, je jednatelem společnosti.

V roce 1999 je jedním ze zakládajících členů evropské divize mezinárodní telekomunikační asociace BICSI. Od roku 1999 do roku 2009 je lektorsky aktivní na VUT FEKT v Brně, konkrétně na ústavu telekomunikací (externí výuka). Od roku 2009 pokračuje v lektorské činnosti na VUT fakulta podnikatelská, ústav informatiky a managementu. Mimo lektorských aktivit se věnuje projekční a konzultační činnosti v oboru komplexního řešení ICT technologií a jejich bezpečnosti.

Publikace

Kříž J., Sedlák P. – Audiovizuální a datové konvergence. CERM Akademické nakladatelství, Brno 2012. ISBN 978-80-7204-784-0. 

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. 

doc. Ing. Otakar Smolík, CSc. 

Otakar Smolík zastává pozici viceprezidenta Ness Europe a má také hluboké zkušenosti s akademickými aktivitami. Po mnoho let pracoval na množství univerzit, kde vyučoval pokročilé výpočetní metody pro použití v IT - CAD / CAM systémech.

Jako lektor má 5 let MBA, specializuje se na oblast organizačních změn, řízení rizik a informačních systémů. Na všech manažerských pozicích, které zastával, se musel vypořádat s množstvím strategických změn, které naplňovaly očekávání top managementu a investorů.

Jeho přednášky jsou vysoce ceněné pro jeho schopnost propojit teorii a praxi, praktické znalosti outsourcingu, akvizic a řízení rizik. Je excelentním prezentátorem. 

Ing. Michal Štefl

Ing. Vladimíra Michnová

Vladimíra je absolventkou University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem se specializací na ekonomii a management lidských zdrojů. Studium  executive MBA dokončila na LIGS University. Její profesní zkušenosti jsou především z oblasti práce s lidmi v českém i nadnárodním prostředí v menších a středních firmách (Technologické centrum AV ČR,Koska, Linet spol. s.r.o.), tak korporací (Kaufland, Linet Group SE), ale i řízení projektů zaměřující se na organizaci a firemní kulturu. Jako konzultant se podílela na projektech zavádění personálních systémů do menších a středních společností. V současné době se již sedmým rokem podílí na tvorbě a formování personální strategie ve společnosti Linet spol. s.r.o. a mezinárodní skupiny Linet Group SE: Je odpovědná za řízení lidských zdrojů a organizaci včetně nalézání nových a uplatňování osvědčených efektivních metod personální práce s důrazem na zvyšující se spolupráci v mezinárodních týmech. Společně s týmem dosáhla měřitelných  úspěchů v podobě projektů zaměřených na vytváření personálních náhrad a slaďování rodinného a pracovního života. Je spoluzakladatelkou firemní mateřské školky Linetka, která je od roku 2010 součástí rejstříku škol MŠMT. Specializuje se na oblast firemní kultury a využítí efektivní psychodiagnostiky v pracovním prostředí. V roce 2011 získala 1. místo v soutěži Osobnosti HR. Absolvovala národní certifikační program Ethics and compliance manager a je odborným gendrovým expertem pro projekty OP LLZ ESF EU. Je členkou sekce Rady kvality ČR " Kvalita vzdělávání".

Copyright 2011 Moravian Business School